Warunki

Szczenięta » Warunki

Warunki rezerwacji i nabycia szczeniąt z hodowli “ACD Rutkowscy”

 

Pragniemy poinformować, że od 2020 roku zmieniają się zasady rezerwacji u nas szczeniąt.

 1. Rezerwację na szczenięta przyjmowane są przez cały rok. O planowanych miotach będziemy informować zawsze na początku każdego kolejnego roku.
 2. Rezerwując szczenię w naszej hodowli prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość. Może się zdarzyć, że z danego skojarzenia nie narodzi się szczenię zgodne z przedstawionymi nam przez Państwa wymaganymi i preferowanymi predyspozycjami. Każde szczenię, tak jak każda istota, ma swój własny zestaw unikalnych cech, których nie da się zaprogramować.
 3. Rezerwacji szczenięcia można dokonać drogą mailową, telefoniczną lub osobiście, odwiedzając naszą hodowlę.
 4. Po 3 tygodniach od urodzenia się szczeniąt poprosimy Państwa o wpłatę zaliczki w wysokości połowy pełnej wartości szczeniaka.
 5. Jeżeli szczenię będzie zarezerwowane na tzw. "specjalne potrzeby", lecz po okresie dalszego rozwoju w naszej hodowli okaże się, że z różnych przyczyn nie może spełnić wymagań, cała zaliczka jest Państwu zwracana. Na Państwa życzenie możemy wówczas zapisać Państwa na kolejny planowany miot.
 6. W związku z tym, że nasze szczenięta cieszą się dużym zainteresowaniem, w przypadku, gdy chcą Państwo zapewnić sobie psa z naszej hodowli w późniejszym terminie, poprosimy Państwa o dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 200 Euro, która jest zaliczana na poczet przyszłego rozliczenia.
 7. Odwiedziny w hodowli możliwe są po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 8. Aby uzyskać numer konta bankowego prosimy o kontakt.
 9. Na wszystkie czynności wystawiamy faktury VAT.
   

Jednocześnie informujemy że powyższe nowości i zmiany podyktowane są ogromnym szacunkiem do naszych psów. Jako hodowla nie możemy pozwolić sobie na powoływanie na świat szczeniąt bez wcześniejszych rezerwacji.

Informujemy jednocześnie, że nasze kochane suczki będą kryte tylko wówczas, kiedy będziemy posiadali 4 rezerwację na szczenięta w przypadku cattle dog oraz dwie rezerwację w przypadku gryfoników.

Mamy nadzieję że spotkamy się ze zrozumieniem i zapraszamy do kontaktu.

 

Zmiany w cenniku świadczonych usług od 2020 roku

 

Wraz z rozpoczęciem 2020 roku nastąpiły zmiany w cenniku świadczonych przez nas usług:

- przygotowanie dokumentacji do transportu psa za granicę drogą lotniczą lub samochodową - 40 Euro,
- dowóz psa na lotnisko lub we wskazane miejsce do dalszego transportu - 0,2 Euro za km,
- przetrzymanie psa w hodowli powyżej 16-go tygodnia życia - 65 Euro za każdy kolejny rozpoczęty tydzień.
 

Powyższe ceny pobytu w naszej hodowli nie obowiązują osób, które zamówiły u nas psa lub które posiadają już od nas psa. Wprowadzając powyższe zmiany i opłaty kierujemy się dobrem naszych psów. Poświęcając czas Państwu musimy się do tego przygotować i tym samym "zabrać" go naszym psom. Ponieważ wszystkie psy mieszkają z nami w domu, jesteśmy w obowiązku zapewnić Państwu maksimum komfortu.

Podane ceny są cenami brutto, wystawiamy faktury VAT.

Naszą hodowlą i firmą od strony prawnej opiekuje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Piotrowski - http://www.marcinpiotrowski.com.pl/, natomiast kwestiami umów notarialnych zajmuje się Kancelaria Notarialna Magdalena Kozłowska - http://notariuszwplocku.pl/


 

Conditions for reservation and purchasing puppies from "ACD Rutkowscy" kennel

 

We would like to inform You that since 2020 the rules of reservation puppies from our kennel have changed.

 1. The reservation for puppies are accepted throughout the year. The planned litters should always be informed at the beginning of each subsequent year.
 2. When booking a puppy in our kennel, please be patient. It might happen that a puppy will not be born in accordance with the required and preferred predispositions You described. Each puppy, like every being, has its own set of unique features that cannot be programmed.
 3. The reservation of a puppy is possible by telephone, by e-mail or in person by visiting our kennel.
 4. After 3 weeks from the puppies birth, we will ask you to pay an advance payment of half the full price of the puppy. If the puppy will be reserved for the so-called "special needs", but after a period of further life in our kennel, it turns out that for some reason it cannot meet the requirements, the entire advance payment is returned to you.
 5. At your request, we can then sign you up for the next planned litter.
 6. Due to the fact that our puppies are very popular, if you want to reserve a dog from our kennel at a later date, we will ask you to make a reservation fee of 200 Euro, which is included in the future payment.
 7. Visiting the puppy in the kennel are possible by prior appointment.
 8. Please contact us for a bank account number.
 9. We provide VAT invoices for all payments.

We would like to inform you that the above news and changes result from the great respect for our dogs. As a kennel, we cannot afford puppies without prior reservations. We would like to inform you that our beloved bitches will be covered only if we have 4 reservations for puppies for cattle dogs and two reservations for griffons.

We hope to meet your understanding and invite you to contact us.

 

New pricing conditions since 2020

 

From the beginning of 2020 we’ve introduced new price list of our services:

- preparing the documentation for transporting a puppy abroad by air or car - 40 Euro,
- delivery of a puppy to the airport or to the agreed place for the further transport - 0.2 Euro per km,
- keeping a puppy in the kennel over 16 weeks of age - 65 Euro for each subsequent week started.
 

The above prices of stay in our kennel do not apply to people who have ordered a puppy from us or who already have a puppy from us. By introducing the above changes and fees we are guided by the welfare of our dogs. By devoting time to you, we must prepare for it and thus give less time to our dogs.

Because all dogs live with us at home, we are obliged to provide you with maximum comfort.

The presented prices are gross prices, we provide VAT invoices.

Our kennel and the company from legal part is looked after by Marcin Piotrowski’s law firm: - http://www.marcinpiotrowski.com.pl/. The notary contracts are dealt with by Magdalena Kozłowska’s law firm - http://notariuszwplocku.pl/

 

Osoby zainteresowane wizytą w naszej hodowli proszone są o wcześniejsze wypełnienie formularza, przysłanie go nam na adres mailowy oraz kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania.

Zapraszamy :-)

Facebook